Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

A Promotrade Kft. (székhely: 2119 Pécel, Álmos vezér u. 32., Cg: 13-09-143718) mint a fruitnet.hu oldal (a továbbiakban: fruitnet webáruház) üzemeltetője - a továbbiakban: Promotrade - a weboldalon történő adatkezelés tekintetében az alábbi tájékoztatást adja.


1. Értelmező rendelkezés

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;


 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés


 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez


 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja


 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése


 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele


 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges


 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából


 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval2. Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy a weboldal felhasználója az ún. „felhasználó” (a továbbiakban: felhasználó) számára biztosítsa annak a lehetőségét, hogy a felhasználó a webáruházban rendelést adjon le, továbbá rendelkezzen arról, hogy a megrendelt termékeket milyen módon és hol kívánja átvenni, az ellenértéket kiegyenlíteni.

Az adatkezelés célja továbbá, hogy a felhasználót a fruitnet webáruház tájékoztassa aktuális ajánlatairól, akcióiról, hűségprogramjairól.


3. Kezelt adatok, személyes adatok

A felhasználó személyes adatainak kezelése és feldolgozása az alábbi személyes adatokra terjed ki:

 • keresztnév, vezetéknév

 • email cím

 • telefonszám

 • szállítási cím (Ez esetben a Promotrade Kft nem kérdez rá és nem vizsgálja, hogy a megadott címen a felhasználó milyen minőségében érhető el, nem kezel külön lakcím, tartózkodási hely, munkahely, stb. információkat, kizárólag szállítási címként tartja nyilván az adatot.)

 • bankszámlaszám


Felhasználó a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával - azaz a weboldalon történő regisztráció alkalmával a checkbox kipipálásával, illetve hírlevélre történő feliratkozáskor - elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, továbbá ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy a saját és esetlegesen harmadik személy (címzett) személyes adatának a Promotrade Kft részére történő megadásáért és a megadott személyes adatok valódiságáért kizárólagosan felel, a megadott személyes adatok hamis vagy nem létező, illetve jogszerűtlen voltáért a Promotrade Kft a felelősségét kizárja. Felhasználó kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik harmadik személy (címzett) hozzájárulásával ahhoz, hogy a harmadik személy (címzett) személyes adatát a Promotrade Kft és a Promotrade Kft által igénybevett adatfeldolgozók részére a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint átadhatja. Felhasználó kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a megadott személyes adatokkal összefüggésben harmadik személy (címzett) részéről védett jogai sérelme okán a Promotrade-del szemben bármilyen igényérvényesítésre kerülne sor, úgy a felhasználó köteles a Promotrade-et ezen igények alól teljes körűen mentesíteni.

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban érintett alatt érteni kell a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott felhasználót és a címzettet is, amennyiben a címzett nem azonos a felhasználóval.


4. Adatkezelő személye


Cégnév: Promotrade Kft.

Székhely: 2119 Pécel, Álmos vezér u. 32.

Cégjegyzékszám: 13-09-143718

Adószám: 11767626-2-13

Telephely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.


Adatfeldolgozó személye

Név

Cím

Tevékenység

Tandofer Informatikai Kft.

6000 Kecskemét, Munkácsy M. u. 47.

Vállalatirányítási rendszer szolgáltatás

Profitárhely Kft.

6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Tárhely szolgáltatás, SSL tanúsítás

Google Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Mail szolgáltatás, webanalitika, SEO

Instripe Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Pirosrózsa u. 24/a.

Könyvelés, bérszámfejtés

The Rocket Science Group LLC.

675 Ponce de Leon Av. NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308

Hírlevél rendszer

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Csomagok és levelek kézbesítése

FámaFirst Kft.

1194 Budapest, Viola u. 38.

Logisztika

Facebook Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Közösségi média hirdetés


5. Adatkezelés időtartama

Az érintett beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő az adatkezelés céljára felhasználja és azokat jelen adatvédelmi irányelvek betartásával mindaddig használja, míg a felhasználó ezt korlátozza vagy törli.


6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A személyes adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.


7. Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

 • személyes adatainak helyesbítését, valamint

 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett amennyiben nem ért egyet a kérelem tárgyában meghozott adatkezelői döntéssel, úgy az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül az Info.tv. 22. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Weboldal címe: http://www.naih.hu,

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu


8. Záró rendelkezés

A Promotrade Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

A jelen tájékoztatóban nem szabályozottak tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.-ben) foglaltak az irányadók.


Budapest, 2018. május 25.

Promotrade Kft. - fruitnet.hu webáruháza